Hartpury College

China

Further Education:
Senior Secondary School Graduation Certificate 

Higher Education:
Senior High School Diploma / Chinese University Entrance Examination (Gaokao) with Grade B or higher in each subject.

 

继续教育:
高中毕业证书

高等教育:
高中文凭/中国大学入学考试(高考)为B级或各科更高。

Jìxù jiàoyù: Gāozhōng bìyè zhèngshū gāoděng jiàoyù: Gāozhōng wénpíng/zhōngguó dàxué rùxué kǎoshì (gāokǎo) wèi B jí huò gè kē gèng gāo.