Hartpury College

Vietnam

Further Education: 
Upper Secondary School Graduation Diploma grades 5 and above

Higher Education:
Students who have completed the first year of a Vietnamese University Bachelors programme would be considered for entry on to undergraduate programmes.

 

Hơn nữa giáo dục :
Trường THPT Văn bằng tốt nghiệp lớp 5 trở lên

Giáo dục đại học :
Những sinh viên đã hoàn thành năm đầu tiên của chương trình cử nhân Đại học Việt sẽ được xem xét cho nhập cảnh vào chương trình đại học .