International entry requirements

Australia

Further Education:

Qualifications required in General to all Australian states for entry onto Undergraduate programmes level 1: AQF Certificate III.

Higher Education Senior Secondary certificates of education, which meet the matriculation requirements of universities in Australia: AQF Certificate IV, AQF Diploma.

Please find below a breakdown of qualifications for each individual state or territory.

Capital Territory

Further Education:  Year 10 Certificate (Equivalent A*-C at GCSE)

Higher Education:  Tertiary Entrance Statement along with the University Admissions Index (UAI) and ACT Year 12 Certificate. Students must also pass at least five subjects (3 majors and 2 minors; 4 majors and 1 minor; or 5 majors or more) of which at least 3 majors and 1 minor must be at tertiary accredited level.

New South Wales

Further Education:  Year 10 Certificate  (Equivalent A*-C at GCSE)

Higher Education:  Higher School Certificate is required to be considered together with the University Admissions Index (UAI).

Northern Territory

Further Education: Junior Secondary Certificate (Year10) issued by the Northern Territory Board of Studies

Higher Education: Northern Territory Certificate of Education (NTCE) together with the Australian Tertiary Admissions Rank (ATAR)

Queensland

Further Education: Year 10 Certificate previously Junior Certificate  (Equivalent A*-C at GCSE).

Higher Education:  Queensland Certificate of Education to be considered together with the Overall Position (OP).

South Australia

Further Education: Certificate IV

Higher Education: South Australian Certificate of Education (SACE) to be considered together with the Tertiary Admissions Rank (TER), and a Tertiary Entrance Score (TES). Tertiary Entrance Rank (from 1997) a score of 88.20 or more should be obtained.

Victoria

Higher Education:  Victorian Certificate of Education Study Score (VCE) alongside the Australian Tertiary Admissions Rank (ATAR).

Western Australia

Higher Education: Western Australia Certificate of Education (WACE) to be considered together with the Australian Tertiary Admissions Rank (ATAR).

Brazil

Further Education: Certificado de Conclusão de Ensino Fundamental

Higher Education: Certificado De Ensino Médio/ Certificado de Conclusão de Segundo Grau , grade 8 or above needed to apply for a Foundation degree. Students who have completed the first year at a Brazilian university can apply for our undergraduate programmes.

Canada

Further Education (usually 16-19): National Award – you will require one of the following: Completion of Grade 11 of Secondary School Diploma Diplome d’Etudes Secondaires (DES) - (Secondary School Diploma) Certificates - You will require two (2) grade C’s or above to enter this programme National Certificate / National Diploma – you will require one of the following: Completion of Grade 11 of Secondary School Diploma Diplome d’Etudes Secondaires (DES) (Secondary School Diploma) Certificates - You will require four (4) grade C’s or above to enter this programme

Higher Education (Usually 18+): Undergraduate Degree – Depending on where you study you will require the following: Alberta - General High School Diploma with at least 65 per cent in five grade 12 subjects. British Columbia - Senior Secondary Graduation Diploma with at least five grade Bs in grade 12 subjects. Manitoba - High School Graduation Diploma with at least five credits at the 300 level in at least four subject areas; and at least 65 per cent in each subject. New Brunswick - High School Graduation Diploma with at least 65 per cent in five acceptable subjects. Newfoundland - High School Graduation Diploma with at least 65 per cent in five subjects at university preparation level grade 12. North West Territories - General High School Diploma with at least 65 per cent in five subjects at grade 12. Nova Scotia - High School Completion Certificate with at least 65 per cent in five subjects at level four or five. Ontario - Secondary School Diploma, with 60% or above in six Grade 12 subjects at University Level to include a Biological Science (if studying a science based degree). Quebec - Diplôme d’Etudes Collègiales (DEC) at grades 65 per cent and above

China

Further Education: Senior Secondary School Graduation Certificate  Higher Education: Senior High School Diploma / Chinese University Entrance Examination (Gaokao) with Grade B or higher in each subject.

继续教育:高中毕业证书 高等教育:高中文凭/中国大学入学考试(高考)为B级或各科更高。 Jìxù jiàoyù:Gāozhōng bìyè zhèngshū gāoděng jiàoyù:Gāozhōng wénpíng/zhōngguó dàxué rùxué kǎoshì (gāokǎo) wèi B jí huò gè kē gèng gāo.

Ghana

Further Education: West African Senior School Certificate Examination

Higher Education: We will consider students who have taken GCE A Level examinations and the International Baccalaureate (IB) for entrance to undergraduate programmes. Holders of Higher National Certificate or Higher National Diploma will be considered for direct entry to undergraduate programmes where AL can be awarded. Students who hold an Ordinary National Certificate/Diploma with upper credit will be considered. Students who have completed the first year of a Bachelor’s degree from a university in Ghana will be considered for direct entry of the undergraduate programmes.

Hong Kong

Further Education: Study up to Form 5 of HKDSE, grades of annual school report for previous academic year will be used to assess whether entry criteria have been met. Higher Education: • A minimum of two British A Levels, • International Baccalaureate (IB) Diploma, • Hong Kong Diploma of Secondary Education (HKDSE)

繼續教育:

達香港中學文憑之中五程度,並提交上一學年的校內年度成積表作入學評估。

高等教育/專上教育:

 • 完成兩科英國或以上A-Levels
 • 完成國際文憑大學預科課程
 • 完成香港中學文憑Wǎn zìxí zhōng wǔ xiānggǎng zhōngxué wénpíng kǎoshì de, měinián xuéxiào bàogào shàng yī xuénián de chéngjī jiāng bèi yòng lái pínggū shìfǒu zhǔn rù biāozhǔn yǐ dédào mǎnzú.Gāoděng jiàoyù:•guójì wénpíng (IB) wénpíng, 
 • •xiānggǎng zhōngxué jiàoyù wénpíng (zhōngxué wénpíng)
 • •Zhìshǎo liǎng míng yīngguó A shuǐpíng,
 • Jìxù jiàoyù:

India

Further Education: Indian Certificate of Secondary Education (ICSE) grades 1-6. 6 ICSE including English Language and Math’s. Higher Education: Higher Secondary School certificate(SSC) India School Certificate (ISC) at standard XII from the following boards CBSE/ CISCE /WBCHSEB with 65% including grade C in at least 5 subjects.

इसके अलावा शिक्षा :माध्यमिक शिक्षा ( आईसीएसई ) ग्रेड 1-6 इंडियन सर्टिफिकेट .अंग्रेजी भाषा और गणित सहित 6 आईसीएसई . उच्च शिक्षा :हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट (एसएससी)65 % कम से कम 5 विषयों में ग्रेड सी सहित साथ निम्नलिखित बोर्ड सीबीएसई / CISCE / WBCHSEB से मानक बारहवीं में भारत स्कूल सर्टिफिकेट ( आईएससी ) .Isakē alāvā śikṣā:Mādhyamika śikṣā (ā'īsī'ēsa'ī) grēḍa 1-6 iṇḍiyana sarṭiphikēṭa.Aṅgrējī bhāṣā aura gaṇita sahita 6 ā'īsī'ēsa'ī.

Standard XII Percentage

UCAS Tariff Points

85

300

83

290

81

280

79

270

77

260

75

250

73

240

71

230

69

220

67

210

65

200

Japan

Further Education: Kotogakko Sotsugyo shomeisho (Upper Secondary school leaving Certificate) is equivalent to GCSEs.

Higher Education: Diploma from a Junior College (Tanki daigaku) or Diploma from a Technical College (Koto Senmon Gakko) will be considered for admissions to undergraduate programmes.

継続教育:Kotogakko卒業shomeisho (証明書を残し高等学校)がGCSEsに相当します。 

高等教育:高専(江東専門学校)からの短期大学(短期大学)またはディプロマからのディプロマは学部への入学のために考慮されます。

Keizoku kyōiku: Kotogakko sotsugyō shomeisho (shōmei-sho o nokoshi kōtō gakkō) ga GCSEs ni sōtō shimasu.

Kōtō kōiku: Kōsen (Kōtō senmon gakkō) kara no tankidaigaku (tankidaigaku) matawa dipuroma kara no dipuroma wa gakubu e no nyūgaku no tame ni kōryo sa remasu.

Kenya

Further Education: Knya certificate of Secondary education (KCSE) are accepted providing a pass of C or above.

Higher Education:

 • Kenyan Certificate of Secondary Education (KCSE)
 • East African Advanced Certificate of Education 
 • Kenya hati ya Elimu ya Sekondari (KCSE) ni kukubalika kutoa mwanya wa C au juu.Kenya cheti cha Elimu ya Sekondari ( KCSE)
 • Kenya Advanced Certificate ya Elimu na daraja ya jumla ya B- katika angalau 7 masomo pia kuchukuliwa kwa ajili ya uandikishaji na mipango ya shahada ya kwanza. Wamiliki wa Stashahada tuzo na Chuo Kikuu katika Kenya yatazingatiwa kwa ajili ya kuingia moja kwa moja na kuugua kwa programu ya shahada ya kwanza .
 •  
 • East African Advanced Cheti ya Elimu ya
 • Elimu ya Juu :
 • Elimu :
 • Kenyan Advanced Certificate of Education with an overall grade of B- in at least 7 subjects will also be considered for admission to undergraduate programmes. Holders of a Diploma awarded by a University in Kenya will be considered for direct and advanced entry to undergraduate programmes.

Malaysia

Further Education: • SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) (Malaysia Certificate of Education) – Grades 1-6 • Unified Examination Certificate (UEC) in more than 2 subjects with grades of 75% or above • South Australian Matriculation (SAM)- 65%-75% in minimum of 2 subjects

Higher Education: • Sigjil Tinggi Persekolahan Malaysian (STPM)- with principal passes (grades A-C) in 3 subjects • Matriculation Certificate (Matrikulasi) with a minimum of CGPA of 3.0 • Diplomas and Advanced Diplomas

Pendidikan Lanjut:• SPM ( Sijil Pelajaran Malaysia) ( Sijil Pelajaran Malaysia ) - Gred 1-6• Sijil Peperiksaan Bersepadu ( UEC ) di lebih dari 2 mata pelajaran dengan gred 75 % ke atas• Selatan Australia Matrikulasi (SAM ) - 65% -75 % dalam sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran Pengajian Tinggi :• Sigjil Tinggi Persekolahan Malaysia ( STPM ) - dengan pas utama (gred AC) dalam 3 mata pelajaran• Sijil Matrikulasi ( Matrikulasi ) dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.0• Diploma dan Diploma Lanjutan

New Zealand

Further Education:

 • National Diploma (level 5)
 • National Certificate in Educational Achievement Level
 • Higher Education
 • University Entrance Certificate in addition to the National Certificate of Educational Achievement (NCEA) at Level 3. You must have a total of more than 80 credits with a majority of Merits/Excellences in subjects to be studied at Higher Education Institutions. Tiwhikete National i roto i te Mātauranga Paetae Taumata 2  
 • University Tiwhikete Entrance i roto i te tua ki te National Certificate o Taumata Mātauranga (NCEA) i Taumata 3. Me whai koe i te tapeke o neke atu i te 80 whiwhinga ki te nuinga o tikanga / pai o roto i te kaupapa , ki te kia ako i Higher Education Institutions
 • Mātauranga Teitei
 • Pōkairua National ( taumata 5 )
 • Mātauranga atu

Nigeria

Further Education: WAEC Senior Certificates are considered comparable when grades 1-6 are obtained. Higher grades on the NECO examinations might be required to be of a high enough standard.

Higher Education: We consider students who have taken GCE A Level examinations and the International Baccalaureate (IB) for entrance to undergraduate programmes. Applicants should offer either a good West African Higher School Certificate/GCSE A level/Nigeria Certificate of Education plus an UK international/bridging foundation course or equivalent will be considered for direct entry to undergraduate programmes. Students who hold a Post Secondary Certificate/OND Advanced National Technical Certificate with upper credit will be considered. Holders of Higher National Certificate or Higher National Diploma will be considered for direct entry where AL can be awarded. Applicants with lower score may be considered. Students who have completed the first year of a Bachelor’s degree from a university in Nigeria and have satisfied English language requirements will be considered for direct entry of the undergraduate programmes.

Norway

Further Education

 • Vitnemål fra Grunnskolen (Leaving Certificate from Compulsory School / Lower Secondary School) (formerly Avgangseksamen) is considered in lieu of GCSE’s.
 • Higher Education
 • Vitnemål fra den Videregående Skole
 • Vitnemål 
 • videreutdanning
 • Students who hold the Vitnemål fra den Videregående Skole will be considered for admission onto undergraduate programmes. Those with Vitnemål fra Teknisk Fagskole (Technical College)/Tekniker and Norweigan Bachelors degree qualifications may be eligible for advanced entry.
 • Vitnemål FRA Grunnskolen ( vitnemål fra grunnskole / ungdomsskole ) (tidligere Avgangseksamen) regnes i stedet for GCSE.
 • høyere utdanning
 • Vitnemål FRA hiet Videregående Skole
 • Vitnemål
 • Studenter som holder Vitnemål FRA hiet Videregående Skole vil bli vurdert for opptak til studieprogrammer . De med Vitnemål FRA Teknisk Fagskole ( Technical College) / Tekniker og Norsk bachelorgrad kvalifikasjoner kan være kvalifisert for avanserte oppføring.

Qatar

Further Education: Shahadat Al-Thanawaya Al-Aama at 60% or above.

Higher Education: Holders of the Thanawaya Aama with 80% grades will be considered for a foundation programme. Holders of a diploma in Technology with 70% or more will be considered for entry onto a bachelor’s degree. Holders of a bachelor’s degree in Qatar could be considered for 2nd or 3rd year entry onto a bachelor’s degree depending on the subject and grades.

 

مزيد من التعليم:Shahadat آل Thanawaya اديب الاعمى عند 60 ٪ أو أعلى . التعليم العالي :سينظر أصحاب Thanawaya الاعمى مع 80 ٪ الدرجات لبرنامج المؤسسة. وسوف ينظر حاملي شهادة الدبلوم في تكنولوجيا مع 70 ٪ أو أكثر للدخول على درجة البكالوريوس. ويمكن اعتبار حملة شهادة البكالوريوس في قطر للدخول 2 أو 3 سنوات على درجة البكالوريوس حسب الموضوع و الدرجات.

Shahadat آل Thanawaya اديب الاعمى عند 60 ٪ أو أعلى . التعليم العالي :سينظر أصحاب Thanawaya الاعمى مع 80 ٪ الدرجات لبرنامج المؤسسة. وسوف ينظر حاملي شهادة الدبلوم في تكنولوجيا مع 70 ٪ أو أكثر للدخول على درجة البكالوريوس. ويمكن اعتبار حملة شهادة البكالوريوس في قطر للدخول 2 أو 3 سنوات على درجة البكالوريوس حسب الموضوع و الدرجات.Shahadat آل Thanawaya اديب الاعمى عند 60 ٪ أو أعلى . التعليم العالي :سينظر أصحاب Thanawaya الاعمى مع 80 ٪ الدرجات لبرنامج المؤسسة. وسوف ينظر حاملي شهادة الدبلوم في تكنولوجيا مع 70 ٪ أو أكثر للدخول على درجة البكالوريوس. ويمكن اعتبار حملة شهادة البكالوريوس في قطر للدخول 2 أو 3 سنوات على درجة البكالوريوس حسب الموضوع و الدرجات.

Saudi Arabia

Further Education: Tawjihiyah (General Secondary Education Certificate) is comparable to GCSE’s, when a minimum of 60% has been obtained.

Higher Education: Holders of the Tawjihi with 80% are eligible to apply for the foundation programme, holders of a pass in the two year Associate Degree are eligible to apply for the Bachelors Degree.

التعليم الإضافيTawjihiyah ( شهادة الثانوية العامة ) يماثل في GCSE ، عندما تم الحصول على ما لا يقل عن 60٪. التعليم العاليحاملي الثانوية العامة بنسبة 80 ٪ مؤهلة ل تقديم طلب للحصول على البرنامج التأسيسي ، وأصحاب تمريرة في عامين معاون درجة مؤهلون لتقديم طلبات للحصول على درجة البكالوريوس .

Singapore

Further Education: Singapore/ Cambridge GCE ordinary Level  are accepted at grades A1 – C6 in lieu of GCSE grades A,B and C on a subject for subject basis.

Higher Education: Holders of the Singapore/Cambridge GCE Advanced Level qualifications, are accepted at grades distinction and A-E with passes in at least two subjects, will be considered against the standard UCAS tariff requirements for each individual Bachelors programme. The other following qualifications would also be considered for undergraduate entry:

 • At least one H2 qualification for Foundation programmes
 • At least two H2 qualification for year one Bachelors programmes
 • National Technical Certificate Grade 2 (NTC-2) with merit or above
 • Industrial Technician Certificate with merit or above Singapura / Cambridge GCE Peringkat biasa diterima di gred A1 - C6 sebagai ganti gred GCSE A, B dan C pada subjek untuk asas subjek.Pengajian Tinggi Sekurang-kurangnya satu kelayakan H2 untuk program YayasanSijil Teknikal Kebangsaan Gred 2 ( NTC -2) dengan merit atau di atasJika anda memegang Diploma Politeknik 3 tahun atau Diploma Politeknik Advanced anda mungkin layak untuk masuk maju untuk program Uwe peringkat sarjana muda.
 • சிங்கப்பூர் / கேம்பிரிட்ஜ் க.பொ.த. சாதாரண தர தரங்களாக A1 ஏற்று- GCSE தரங்களாக ஏ, பி மற்றும் சி பதிலாக C6 பொருள் அடிப்படையில் ஒரு பொருள் .உயர் கல்வி அறக்கட்டளை திட்டங்கள் குறைந்தது ஒரு H2 தகுதிமேலே தகுதி அல்லது தேசிய தொழில்நுட்ப சான்றிதழ் கிரேடு 2 ( NTC -2)நீங்கள் ஒரு 3 ஆண்டு பாலிடெக்னிக் டிப்ளமோ அல்லது ஒரு மேம்பட்ட பாலிடெக்னிக் டிப்ளோமா நடத்த விரும்பினால், நீங்கள் ஒரு uwe இளங்கலை பட்டம் திட்டம் மேம்பட்ட நுழைவு தகுதி இருக்கலாம்.ciṅkappūr/ kēmpiriṭj ka.Po.Ta. Cātāraṇa tara taraṅkaḷāka A1 ēṟṟu - GCSE taraṅkaḷāka ē, pi maṟṟum ci patilāka C6 poruḷ aṭippaṭaiyil oru poruḷ.Uyar kalvi Aṟakkaṭṭaḷai tiṭṭaṅkaḷ kuṟaintatu oru H2 takutimēlē takuti allatu tēciya toḻilnuṭpa cāṉṟitaḻ kirēṭu 2 (NTC -2)nīṅkaḷ oru 3 āṇṭu pāliṭekṉik ṭipḷamō allatu oru mēmpaṭṭa pāliṭekṉik ṭipḷōmā naṭatta virumpiṉāl, nīṅkaḷ oru uwe iḷaṅkalai paṭṭam tiṭṭam mēmpaṭṭa nuḻaivu takuti irukkalām.新加坡/剑桥GCE普通级接受的等级A1 - 6取代GCSE等级A , B和C的对基础学科的对象。高等教育  在对第一年学士学位课程至少两个氢资格工业技师优异证书或以上Jìxù jiàoyù xīnjiāpō/jiànqiáo GCE gāojí chéngdù zīgé chí yǒu rén, jūn jiēshòu děngjí qūfēn hé AE yǔ chuán qiú zài zhìshǎo liǎng gè kēmù, jiāng bèi shì wéi duì biāozhǔn dì UCAS guānshuì de yāoqiú wèi měi gè xuéshì kèchéng.Lìng xiàliè zīgé yě jiāng bèi shì wéi běnkē rùxué:Zài yùkē kèchéng zhōng de zhìshǎo yīgè qīng zīgéguójiā jìshù zhèngshū èr jí (NTC - 2) de yōudiǎn huò yǐshàngrúguǒ nǐ chí yǒu 3 nián de lǐgōng xuéyuàn wénpíng huò gāojí wénpíng lǐgōng nǐ kěnéng yǒu zīgé huòdé gāojí rùjìng dào xī yīnggélán dàxué de běnkē xuéwèi kèchéng.
 •  
 • gōngyè jìshī yōuyì zhèngshū huò yǐshàng
 • zài duì dì yī nián xuéshì xuéwèi kèchéng zhìshǎo liǎng gè qīng zīgé
 •  
 •  
 • Gāoděng jiàoyù
 • xīnjiāpō/jiànqiáo GCE pǔtōng jí jiēshòu de děngjí A1 - 6 qǔdài GCSE děngjí A, B hé C de duì jīchǔ xuékē de duìxiàng.
 • 如果你持有3年的理工学院文凭或高级文凭理工你可能有资格获得高级入境到西英格兰大学的本科学位课程。
 • 国家技术证书二级( NTC - 2)的优点或以上
 • 在预科课程中的至少一个氢资格
 • 另下列资格也将被视为本科入学:
 • 新加坡/剑桥GCE高级程度资格持有人,均接受等级区分和AE与传球在至少两个科目,将被视为对标准的UCAS关税的要求为每个学士课程。
 •  
 • 继续教育
 • mēlē takuti allatu toḻiltuṟai ṭekṉīciyaṉ cāṉṟitaḻ
 • oru āṇṭu iḷanilai tiṭṭaṅkaḷ kuṟaintatu iraṇṭu H2 takuti maṇikku
 • Maṟṟa piṉvarum takutikaḷ iḷanilai nuḻaivu karutappaṭukiṟatu:
 • ciṅkappūr/ kēmpiriṭj uyartara takutikaḷ vaittiruppavarkaḷ, kuṟaintatu iraṇṭu pāṭaṅkaḷil kaṭantu taraṅkaḷāka vēṟupāṭu maṟṟum AE cēmikkappaṭukiṟatu, ovvoru taṉippaṭṭa iḷanilai tiṭṭam nilaiyāṉa UCAS kaṭṭaṇa tēvaikaḷ etirāka karutappaṭukiṟatu.
 •  
 • Mēlum kalvi
 • மேலே தகுதி அல்லது தொழில்துறை டெக்னீசியன் சான்றிதழ்
 • ஒரு ஆண்டு இளநிலை திட்டங்கள் குறைந்தது இரண்டு H2 தகுதி மணிக்கு
 • மற்ற பின்வரும் தகுதிகள் இளநிலை நுழைவு கருதப்படுகிறது:
 • சிங்கப்பூர் / கேம்பிரிட்ஜ் உயர்தர தகுதிகள் வைத்திருப்பவர்கள், குறைந்தது இரண்டு பாடங்களில் கடந்து தரங்களாக வேறுபாடு மற்றும் AE சேமிக்கப்படுகிறது , ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட இளநிலை திட்டம் நிலையான UCAS கட்டண தேவைகள் எதிராக கருதப்படுகிறது.
 •  
 • மேலும் கல்வி
 • Sijil Juruteknik Perindustrian dengan merit atau di atas
 • Sekurang-kurangnya dua kelayakan H2 bagi tahun satu program Sarjana Muda
 • Kelayakan berikut lain juga akan dipertimbangkan untuk kemasukan ijazah pertama :
 • Pemegang kelayakan Singapura / Cambridge GCE Advanced Level , diterima di gred perbezaan dan AE dengan pas dalam sekurang-kurangnya dua mata pelajaran , akan dipertimbangkan terhadap standard keperluan tarif UCAS untuk program Sarjana Muda setiap individu.
 •  
 • Pendidikan Lanjut
 • If you hold a 3 year Polytechnic Diploma or an Advanced Polytechnic Diploma you may be eligible for advanced entry to a UWE undergraduate degree programme.

South Africa

Further Education: Senior Certificate with or without Matriculation Endorsement, are accepted at standard grade A-D.

Higher Education: Senior Certificate with Matriculation Endorsement at Higher Grade in at least 5 subjects with above C average, including a Science subjects where required.

verdere Onderwys: Senior Sertifikaat met of sonder matrikulasie-endossement , word aanvaar op standaardgraad AD . 

hoër Onderwys: Senior Sertifikaat met matrikulasie-endossement op Hoër Graad in ten minste 5 vakke met bogenoemde C gemiddelde , insluitend 'n wetenskaplike vakke waar nodig.

iFundoIsitifiketi Senior noma ngaphandle kamatikuletsheni ukuvumela , kwamukelwa at standard ebangeni AD

Imfundo ephakemeCertificate Senior nge kamatikuletsheni ukuvumela at Higher Grade okungenani 5 izihloko nge ngenhla C isilinganiso , ezihlanganisa izihloko Science lapho kudingeka

Sri Lanka

Further Education:

Sri Lanka Ordinary Level can be accepted at credit and distinction levels in lieu of GCSE on a subject for subject basis.

Higher Education Sri :Lankan Advanced levels are accepted as comparable to UK A Levels If you have studied A-levels or IB, information on entry requirements can be found on the specific programme webpage.

மேலும் கல்விஇலங்கையில் சாதாரண தர பொருள் அடிப்படையில் ஒரு பொருள் GCSE பதிலாக கடன் மற்றும் வேறுபாட்டை மட்டங்களில் ஏற்று. உயர் கல்விநீங்கள் ஒரு நிலைகள் ஆய்வு அல்லது IB , நுழைவு தேவைகள் பற்றிய தகவல்களை குறிப்பிட்ட திட்டம் வலைப்பக்கத்தின் காணலாம் என்றால் இலங்கை மேம்பட்ட நிலைகளில் இங்கிலாந்து ஒரு நிலைகள் போன்ற ஒப்பிடக்கூடிய ஏற்கப்படுகின்றன.

Mēlum kalviilaṅkaiyil cātāraṇa tara poruḷ aṭippaṭaiyil oru poruḷ GCSE patilāka kaṭaṉ maṟṟum vēṟupāṭṭai maṭṭaṅkaḷil ēṟṟu. Uyar kalvinīṅkaḷ oru nilaikaḷ āyvu allatu IB, nuḻaivu tēvaikaḷ paṟṟiya takavalkaḷai kuṟippiṭṭa tiṭṭam valaippakkattiṉ kāṇalām eṉṟāl ilaṅkai mēmpaṭṭa nilaikaḷil iṅkilāntu oru nilaikaḷ pōṉṟa oppiṭakkūṭiya ēṟkappaṭukiṉṟaṉa.

St Lucia

Further Education: Caribbean Examinations Council Secondary Education Certificate.

Higher Education: Caribbean Advanced Proficiency Examination (CAPE) and  GCE A level are considered for entry onto a bachelors degree.

Taiwan

Higher Education If you have achieved one of the following, we will be able to consider you for a undergraduate programme:

 • Senior High School leaving certificate in addition to completing a suitable foundation programme
 • Two year Junior College Diploma and Five year Junior College Diploma with at least 60% in each subject for entry to the first year. If you have 80% or more you may be considered for entry to the second year
 • Junior College graduate with relevant background and experience you maybe considered for entry to the final year 如果你已经取得了以下情况之一,我们将能够考虑您的本科课程:两年的大专文凭及五专文凭,在每个主题的进入,第一年至少60 % 。如果你有80 %以上的,你可以考虑入读第二年如果你学过的A-级别或IB ,入境要求的信息可以在特定的程序的网页上找到。rúguǒ nǐ yǐjīng qǔdéle yǐxià qíngkuàng zhī yī, wǒmen jiāng nénggòu kǎolǜ nín de běnkē kèchéng:liǎng nián de dàzhuān wénpíng jí wǔ zhuān wénpíng, zài měi gè zhǔtí de jìnrù, dì yī nián zhìshǎo 60% Rúguǒ nǐ yǒu 80%yǐshàng de, nǐ kěyǐ kǎolǜ rù dú dì èr niánrúguǒ nǐ xuéguò de A-jíbié huò IB, rùjìng yāoqiú de xìnxī kěyǐ zài tèdìng de chéngxù de wǎngyè shàng zhǎodào.
 •  
 • dàzhuān xuélì jùyǒu xiāngguān bèijǐng hé jīngyàn, nǐ kěnéng kǎolǜ jìnrù zuìhòu yī nián
 • Gāozhōng bìyè zhèngshū chúle wánchéng yīgè héshì de jīchǔ kèchéng
 • Gāoděng jiàoyù
 • 大专学历具有相关背景和经验,你可能考虑进入最后一年
 • 高中毕业证书除了完成一个合适的基础课程
 • 高等教育
 • If you have studied A-levels or IB, information on entry requirements can be found on the specific programme webpage.

Tonga

Higher Education New Zealand University Entrance Certificate is accepted at grades A*-C

USA

Higher Education: Minimum 3.0 GPA in High School Graduation Diploma alongside 3 Advanced Placement Examinations (AP) at grade 3 (must include science if applying for a science degree), plus a minimum of 600 in writing, critical reading and mathematical elements in the SAT or a score of 26 or higher in the ACT test.

Vietnam

Further Education:  Upper Secondary School Graduation Diploma grades 5 and above

Higher Education: Students who have completed the first year of a Vietnamese University Bachelors programme would be considered for entry on to undergraduate programmes.

Hơn nữa giáo dục :Trường THPT Văn bằng tốt nghiệp lớp 5 trở lên

Giáo dục đại học :Những sinh viên đã hoàn thành năm đầu tiên của chương trình cử nhân Đại học Việt sẽ được xem xét cho nhập cảnh vào chương trình đại học .

Zimbabwe

Further Education:  Zimbabwe General Certificate of Education at Ordinary Level where A-C has been achieved.

Higher Education:  Students holding General Certificate of Education Advanced Level and Cambridge Higher School Certificate will be considered for entrance to undergraduate programmes.

Mberi fundo: Zimbabwe setifiketi e fundo ku enzanisa kupi-c ane nga itwa.

Pamusoro fundo: vadzidzi kupfunda setifiketi e fundo apundura enzanisa ne Cambridge pamusoro chikoro setifiketi cha { or shungu } afuwa yava kuitira musuwo ku.